+386 030 610 606 epeka@epeka.si

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto izvaja program socialne aktivacije namenjen ženskam iz drugih kulturnih območij. Zaradi jezikovnih in kulturnih ovir se večina udeleženk sooča s socialno izključenostjo, kar vpliva tudi na tveganje revščine. Z aktivnostmi v programu prispevamo k krepitvi moči priseljenk. Aktivnosti so usmerjene v učenje jezika, ki ga lahko v veliki meri prilagodimo predznanju in zmožnostim udeleženk, ter v pridobivanje praktičnih znanj, veščin in izkušenj za vsakdanje življenje in zaposlovanje (IKT znanja, veščine iskanja zaposlitve, spoznavanje lokalnega okolja in sistemov, šivanje, kulinarika itd.). Gre za celostni način skupinske in individualne obravnave udeleženk, z upoštevanjem njihovih ovir, želja in zmožnosti.

Kot največje prednosti programa in nadgradnjo, glede na pretekle programe namenjene priseljencem, ocenjujemo:

– kontinuirano udeležbo pol leta, večkrat tedensko;

– skupinsko in individualno delo z udeleženkami;

– možnost pridobivanja praktičnih izkušenj v konkretnem delovnem okolju, s katerim dobijo priložnost za spoznavanje tako udeleženke, kot delodajalci;

– zaposlena kulturna mediatorka, ki pomaga pri premagovanju jezikovnih in kulturnih ovir.

Ugotavljamo, da se z izboljšanjem znanja slovenskega jezika, krepi samostojnost udeleženk pri vključevanju v okolje in različne institucije. Zaradi pridobljenih socialnih in funkcionalnih kompetenc (v kombinaciji z izboljšanjem znanja slovenskega jezika) se krepi njihova samozavest, saj lažje navezujejo stike, izgubljajo strah in sram pri sporazumevanju v slovenskem jeziku, prepoznavajo lastne zmožnosti, bolj suvereno opravljajo starševsko vlogo in so bolj ozaveščene o svojih pravicah in možnostih. Vse to pa pomeni tudi boljše izhodišče za vstop na trg dela in večjo motivacija za iskanje zaposlitve.

Pri izvajanju programa sodelujemo s pomembnimi deležniki v lokalnem okolju, ki prispevajo k bolj učinkovitem in lažjem doseganju zastavljenih ciljev – Zavodom RS za zaposlovanje (OS Novo mesto), Centrom za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina (enota Novo mesto), Splošno bolnišnico Novo mesto, Zdravstvenim domom Novo mesto, Osnovno šolo Grm, Posvetovalnico za učence in starše, Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto, Dolenjski muzej Novo mesto,  Območnim združenjem Rdečega križa Novo mesto, Večgeneracijskim centrom Dolenjske in Bele krajine ‘Marela’, zaposlitveno agencijo Adecco, Razvojno izobraževalnim centrom Novo mesto, Domom starejših občanov Novo mesto in GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma.

Od začetka izvajanja projekta septembra 2019 do maja 2021 se je v program vključilo 45 udeleženk, od tega se jih je, po zaključku programa socialne aktivacije, 8 zaposlilo, 19 vključilo v neformalno izobraževanje (nadaljnje učenje slovenskega jezika, šivanje), ena udeleženka se je vključila v program aktivne politike zaposlovanja (delovni preizkus), ena udeleženka pa je začela z aktivnim iskanjem zaposlitve (vpis v evidenco brezposelnih oseb na ZRSZ).

Kontakti:

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto

Telefonska številka: 07 39 39 339

E-mail: drpdnm@gmail.com, tina.pajk@drpdnm.org

Web: www.nevladnik.info

FB: @drpdnm, @nevladnik.info